Mười Pháp Quán Tưởng

Hướng Dẫn Hành Thiền

Giới Thiệu

     Tập sách này được biên soạn dựa theo phần kết luận và hướng dẫn hành thiền trong cuốn Mindfully Facing Disease and Death: Compassionate Advice from Early Buddhist Texts (Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết: Lời khuyên từ bi trong kinh văn Phật giáo sơ kỳ), tác giả là Bikkhu Analayo, xuất bản năm 2016 và dựa theo các bài đàm luận chia sẻ Phật Pháp của chúng tôi trong Room Phật giáo Nam truyền cảu mạng PalTalk do Tỳ khưu Đức Trí chủ trì trong năm 2017 và 2019.

     Mười pháp quán tưởng trình bày trong tập sách này dựa theo lời dạy cảu Đức Phật cho Trưởng lão Girimananda đang lâm trọng bệnh, được ghi lại trong bài kinh số 60, chương Mười Pháp của Tăng chi bộ, tạng Pali. (AN 10.60). Bài kinh tương đương cũng được tìm thấy trong tạng Kanjur của Phật giáo Tây Tạng, là một trong số mười ba bản kinh được một vị tỳ khưu Sri Lanka đem đến truyền bá ở Tây Tạng trong thế kỷ 14.

     Thành kính xin tri ân Sư Trí Đức và Sư Analayo. Xin hồi hướng những phước báu tạo được đến quý Sư, quý thầy tổ ân nhân, ông bà cha mẹ, thân nhân trong gia đình, bạn bè bốn phương, cùng chư thiên và mọi loài chúng sinh trong cõi Ta bà. 

Bình Anson

Perth, Tây Úc, tháng 10-2019

Các chữ viết tắt:

AN Aṅguttara Nikāya (Tăng chi bộ)
DN

MN
Dīgha Nikāya (Trường bộ)
Madhyama Āgama (Trung A-hàm)
Majjhima Nikāya (Trung bộ)
SN Saṃyutta Nikāya (Tương ưng bộ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: